นโยบายความเป็นส่วนตัว
 

Tiger Corporation เชื่อมั่นว่าข้อมูลส่วนบุคคลเป็นทรัพย์สินที่มีค่าของบุคคลและการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสมเป็นหนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญของบริษัทเรา เราจึงจัดทำประกาศต่อไปนี้ขึ้นและทำงานเพื่อใช้ประกาศดังกล่าวในฐานะบริษัท

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เราจะระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการเก็บรวบรวมและข้อมูลติดต่อหากมีคำถาม ฯลฯ และเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลภายในขอบเขตที่จำเป็นหลังจากได้รับความยินยอมจากคุณและใช้ข้อมูลดังกล่าวภายในขอบเขตวัตถุประสงค์การใช้งานที่คุณยอมรับ ในกรณีที่เราเจตนาจะใช้ข้อมูลของคุณนอกเหนือไปจากขอบเขตวัตถุประสงค์การใช้งานที่เราได้รับความยินยอมจากคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบและขอรับความยินยอมจากคุณก่อน

2. การให้กับบุคคลภายนอก
เราจะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกรายใดก็ตาม ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

  • เมื่อกฎหมายและกฎระเบียบกำหนดไว้
  • เมื่อบุคคลต้องสงสัยได้ให้ความยินยอมเรียบร้อยแล้ว
  • เมื่อข้อมูลอยู่ในแบบฟอร์มที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
  • เมื่อให้ข้อมูลกับผู้รับจ้างช่วงที่จัดจ้างเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การใช้งาน

3.  คำขอให้เปิดเผย แก้ไข ลบ หรือระงับการใช้งาน ฯลฯ จากบุคคลที่สงสัย
เราได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อดูแลคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและเราจะพยายามดำเนินการตามคำขอให้เปิดเผย แก้ไข ลบ หรือระงับการใช้งาน ฯลฯ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอในขอบเขตที่สมเหตุสมผล

4. การจัดการด้านความปลอดภัยและการจัดการผู้รับจ้าง
เราจะใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล สูญหาย ถูกทำลาย หรือใช้โดยนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่เจตนา และจะใช้มาตรการแก้ไขอย่างทันท่วงทีในกรณีที่ระบบล้มเหลว ฯลฯ นอกจากนี้ เราจะเข้าทำข้อตกลงเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้รับจ้างซึ่งจัดจ้างให้ดำเนินการ และเราจะควบคุมการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการจัดการอย่างเหมาะสม

5. ระบบการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
เพื่อดำเนินมาตรการข้างต้นอย่างเหมาะสม เราจึงได้แต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น รวมถึงผู้จัดการในแต่ละแผนกที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคล และเราพยายามดูแลการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้เหมาะสม นอกจากนี้ เรายังจัดกิจกรรมการศึกษาสำหรับลูกจ้าง ฯลฯ ของเราขึ้นเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาสามารถใช้มาตรการในการปกป้องข้อมูลได้

6. การควบคุมของเราและสิ่งที่จะปฏิบัติตาม
เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล คำแนะนำที่รัฐบาลญี่ปุ่นจัดทำขึ้น และมาตรฐานอื่นๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้ เราจึงได้สร้างระบบการจัดการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น และเราพยายามปรับปรุงระบบการจัดการอย่างต่อเนื่องผ่านการตรวจสอบภายใน

เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายญี่ปุ่นและได้รับการจัดการตามกฎหมายญี่ปุ่น กฎหมายที่ใช้บังคับสำหรับการใช้เว็บไซต์นี้จะเป็นไปตามกฏหมายญี่ปุ่น และจะถือว่าคุณตกลงตามนโยบายฉบับนี้โดยไม่คำนึงถึงประเทศที่คุณกำลังดูเว็บไซต์นี้หรือวิธีที่คุณใช้เว็บไซต์

ออก: 1 ธันวาคม 2004
ปรับปรุง: 1 พฤศจิกายน 2015

Tiger Corporation
Yoshisato Kikuchi ประธานและตัวแทนผู้อำนวยการ